1. Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Mailchimp και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο από το Mailchimp. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Mailchimp, αλλά η εταιρεία PROVIL Α.Ε , ως διαχειριστής του λογαριασμού Mailchimp/Cook at Home (στο εξής εν συντομία: «Διοργανωτής»). Οι παρασχεθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά ο διοργανωτής και όχι το Mailchimp. Το Mailchimp δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Mailchimp ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 28/8/2020 και λήγει στις 04/09/2020. («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού») Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται ρητά την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των όρων συμμετοχής. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του newsletter της Cook at home στο Mailchimp https://mailchimp.com/
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και έχουν κάνει εγγραφή στο Newsletter της Cook at Home.
3. Επιπλέον για να μπορεί κανείς να συμμετάσχει στην κλήρωση του δώρου απαιτείται την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού να απαντήσει στην ερώτηση που θα θέσει ο Διοργανωτής, απαντώντας στο email. Δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
4. Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή.
5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του newsletter της Cook at Home, που θα αποσταλεί στις 28/08/2020 και έγκυρες συμμετοχές θα θεωρούνται όσοι έχουν απαντήσει στο newsletter, στην ερώτηση ψηφοφορίας που έχει θέσει ο Διοργανωτής. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
6. Τα δώρα του διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής: Δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) δωροσακούλα με προϊόντα Cook at Home. Πιο συγκεκριμένα μια (1) συσκευασία με Πλήρες Μίγμα για Μπιφτέκι, μια (1) συσκευασία με Πλήρες Μίγμα για Κεφτεδάκι, μια (1) συσκευασία Μαρινάτα για Κοτόπουλο, μια (1) συσκευασία Πέστο Λιαστής Τομάτας, μια (1) συσκευασία Chutney Τριαντάφυλλο, μια (1) συσκευασία σάλτσα Ριγανάτη, μία συσκευασία BBQ sauce και μια (1) συσκευασία ζωμό λαχανικών. Ο Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Τα δώρα θα αποστέλλονται με courier στους νικητές.
7. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν μέσω του newsletter της Cook at Home σε χρονικό διάστημα έως και 2 εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση. Στη συνέχεια, οι νικητές θα πρέπει να στείλουν email στο mail της Cook at home (info@cookathome.com.gr) με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, Τ.Κ. & τηλέφωνο επικοινωνίας) εντός 7 εργάσιμων ημερών.
8. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την ημερομηνία της εκδήλωσης κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
9. Ο «Διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, μειώσει ή να διακόψει τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ή και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγους ανωτέρας βίας ή γενικά σπουδαίο λόγο και με προηγούμενη ειδοποίηση με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Cook at Home (https://cookathome.gr/).
10. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του “Διοργανωτή”.
11. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του “Διοργανωτή”